Jesteś tutaj: Strona główna :: FAQ
FAQ
2012-05-28

Najczęściej zadawane pytania:

Co to jest interoperacyjność i czemu służy?

Zgodnie z definicją, pochodzącą z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, interoperacyjność oznacza zdolność różnych podmiotów do współdziałania na rzecz osiągnięcia wzajemnie korzystnych i uzgodnionych celów. Co ważne, zdolność ta dotyczy zarówno podmiotów jak i używanych przez nie systemów teleinformatycznych oraz rejestrów publicznych i uwzględnia współdzielenie informacji i wiedzy przez wspierane procesy biznesowe realizowane za pomocą wymiany danych za pośrednictwem wykorzystywanych przez te podmioty systemów teleinformatycznych.

Jakie są oczekiwane korzyści ze współpracy w ramach projektów informacyjnych w ochronie zdrowia?

Podstawowe korzyści wynikające ze współpracy projektów informacyjnych w ochronie zdrowia związane są z poprawą jakości danych medycznych osiąganą dzięki zapewnieniu wiarygodności, użyteczności i spójności. Współpraca w ramach tych przedsięwzięć daje szansę na wdrażanie kompatybilnych rozwiązań, a tym samym efektywne współdziałanie na etapie użytkowania systemów. Wymiana informacji pomiędzy projektami realizowanymi w zakresie e-Zdrowia pozwala na ograniczenie duplikowania funkcjonalności. W efekcie, może przyczynić się do zachęcenia użytkowników do korzystania z współdzielonych e-usług.

Z czym wiąże się wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej?

Obowiązująca ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia nakłada na podmioty prowadzące działalność leczniczą obowiązek wytwarzania, przechowywania oraz udostępniania dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej przyczyni się do oszczędności związanej z redukcją dokumentacji papierowej, jej przechowywania i archiwizacji. Dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą oznacza to konieczność zbudowania rozwiązań pozwalających na przechowywanie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz opracowanie procesu jej udostępniania na wniosek innych podmiotów, bądź samych pacjentów. Dodatkowo, w ramach placówki przechowującej elektroniczną dokumentację medyczną, powinna istnieć możliwość jej sprawnego wyszukiwania.

W jaki sposób uwzględnione zostaną potrzeby pacjentów w ramach P1?

Dzięki poprawie dostępu do informacji przechowywanych w elektronicznych bazach danych w obszarze ochrony zdrowia nastąpi: poszerzenie zdolności szybkiego, skoordynowanego reagowania na zagrożenia dla zdrowia, prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia i zapobiegania chorobom przy wykorzystywaniu narzędzi teleinformatycznych, rozwój telemedycyny, lepsza organizacja i integracja systemów informacji publicznej w ochronie zdrowia. Docelowo z dowolnego miejsca w kraju pacjent wraz ze swoim lekarzem, mając dostęp do historii choroby i wyników badań, będą mogli przyspieszyć postawienie diagnozy oraz szybciej podjąć wybór skutecznego sposobu leczenia. Obywatel będzie mógł regularnie otrzymywać informacje o koniecznych badaniach profilaktycznych.

W jaki sposób będą chronione dane osobowe pacjentów na P1 i kto będzie miał do nich dostęp?

W ramach Systemu P1 zaplanowano mechanizmy gwarantujące poufność i spójność przechowywanych danych. Do jednostkowych danych medycznych dostęp będzie miał wyłącznie usługobiorca (pacjent), którego one dotyczą oraz ci usługodawcy lub pracownicy medyczni, którzy uzyskają jego jednorazową lub ograniczoną w czasie autoryzację. Dodatkowo wszystkie jednostkowe dane będą przechowywane w sposób uniemożliwiający ich jednoznaczne połączenie z usługobiorcą bez dostępu do systemu zabezpieczeń.
Zagregowane dane medyczne (spełniające warunki opisane w art. 36 ustawy o statystyce publicznej) udostępniane będą podmiotom, które do przetwarzania takich danych mają uprawnienia.

Jaka jest definicja płatnika?

 Płatnikiem są podmioty bezpośrednio finansujące lub współfinansujące udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej. Płatnikiem może być także usługobiorca samodzielnie finansujący lub współfinansujący udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.

W jaki sposób Projekt P1 będzie wpływał na poprawę sytuacji związanej z wykluczeniem cyfrowym?

Realizacja Projektu P1 może pośrednio wpłynąć na stan wykluczenia cyfrowego w Polsce poprzez promocję elektronicznej administracji oraz wzrost innowacyjności. Projekt P1 stworzy możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii ICT w ochronie zdrowia. Sprzyja to przekształcaniu Polski w nowoczesne państwo. Informatyzacja ochrony zdrowia przyczyni się do rozwoju sektora elektronicznej gospodarki.

W jaki sposób będzie realizowany harmonogram Projektu P1 z uwagi na podział realizacji na 4 części umowy (budowy systemu) ?

Szczegółowy harmonogram projektu zostanie oparty o jego podział na trzy przyrosty funkcjonalne. W ramach każdego z tych przyrostów Wykonawcy poszczególnych części będą zobowiązani do dostarczenia określonych funkcjonalności podsystemów, za które są odpowiedzialni. Całość tych funkcjonalności będzie odbierana przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zgodnie z zapisami SIWZ, a ich odbiór będzie wyznaczał koniec określonego przyrostu funkcjonalnego.

Czy system P1 będzie współpracował z rozwiązaniami NFZ i ZUS?

System P1 w swoich założeniach powinien zapewnić interoperacyjność z systemami, z którymi będzie wymieniał informacje. W trakcie trwania Projektu P1 systemy innych podmiotów powinny zostać dostosowane w taki sposób, aby wymiana ta była możliwa. W przypadku braku możliwości dostosowania automatycznych interfejsów rozpatrywane będą alternatywne scenariusze komunikacji.

Jakie korzyści przyniesienie szpitalowi podpisanie porozumienia o partnerskiej współpracy z CSIOZ?

W ramach realizacji Projektu P1, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zainicjowało proces zawierania porozumień dotyczących partnerskiej współpracy z usługodawcami oraz instytucjami publicznymi pełniącymi określone role w ochronie zdrowia. Intencją stron porozumienia jest współdziałanie mające na celu upowszechnianie elektronicznej dokumentacji medycznej. W efekcie partnerstwa nastąpi wypracowanie najlepszych praktyk oraz standardów we wdrażaniu elektronicznej dokumentacji medycznej w publicznych i prywatnych placówkach ochrony zdrowia. Ponadto, współpraca przyniesie pozyskanie aktywnego wsparcia merytorycznego w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z wprowadzaniem elektronicznej dokumentacji medycznej, a także konsultacje społeczne przy tworzeniu rozporządzeń do ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Jakie skutki przyniesienie przekazanie do CSIOZ informacji na temat stanu informatyzacji placówki medycznej?

Prowadzona przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia aktualizacja informacji o projektach regionalnych ma na celu pozyskanie informacji niezbędnej w procesie integracji systemów informacyjnych w ochronie zdrowia. Pozyskana wiedza ma wspierać proces dochodzenia do interoperacyjności w integracji i wymianie informacji elektronicznej w systemie ochrony zdrowia, a tym samym wpływać na poprawę jakości i efektywności świadczeń medycznych. Informacje przekazywane przez usługodawców będą brane pod uwagę przez CSIOZ na etapie wypracowywania standardów.

Czy rozwiązania projektowane w systemie P1 powielają się z rozwiązaniami w NFZ?

Rozwiązanie opracowywane w Projekcie P1 uwzględnia istnienie innych płatników poza NFZ. W tym aspekcie nie powiela ono funkcjonalności wdrażanych przez ten podmiot. Dodatkowo P1 kładzie nacisk na usprawnienie wymiany danych między usługodawcami, a także między usługodawcami a usługobiorcami, podczas gdy działalność NFZ koncentruje się na rozliczaniu usług.

Czy dane dotyczące historii leczenia pacjenta oraz elektroniczna dokumentacja medyczna będą centralizowane w ramach systemu P1?

W ramach Systemu P1 centralnie gromadzone będą jedynie informacje o zdarzeniach medycznych czyli kontaktach pacjenta z placówkami ochrony zdrowia, podczas gdy dokumentacja medyczna powstała podczas takiego kontaktu składowana będzie lokalnie u usługodawcy, który ją wytworzył. Wyjątkiem od tej reguły będą zlecenia np. recepty, które same w sobie stanowią dokumentację medyczną, a ze względu na realizację funkcjonalności P1 muszą być gromadzone centralnie.

W jaki sposób pacjent lub usługodawca będzie identyfikowany w systemie P1?

System P1 będzie otwarty na różne sposoby identyfikacji. przewiduje się następujące sposoby autoryzacji usługobiorcy:

  •   Bezpieczny Podpis Elektroniczny.
  •   Profil Zaufany ePUAP.
  •   Login i hasło.

 

Projekt Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 "Dotacje na innowacje" "Inwestujemy w Waszą przyszłość"