Najczęściej zadawane pytania
2013-11-18

Wybrane definicje:

System P1 – Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych;

Usługodawca - świadczeniodawca w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz aptekę ogólnodostępną i punkt apteczny;

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM). Dokumentacja ta jest gromadzona i przechowywana przez usługodawców zarówno w postaci papierowej jak i cyfrowej. Usługobiorca jest głównym gestorem tych danych, natomiast często nie jest świadomy gdzie i w jaki sposób są gromadzone. Podobnie jest w przypadku danych o świadczeniach medycznych, które są rozproszone u różnych usługodawców. Dotarcie do EDM może być istotne w procesie świadczenia usług medycznych i taka możliwość przyniesie wymierne korzyści. Zakłada się, że dane EDM będą zachowane u usługodawców, natomiast przekazywać oni będą do Systemu P1 indeksy dokumentacji medycznej. Celem systemu P1 jest doprowadzenie do uzyskania możliwości udostępnienia tych danych przez uprawnione podmioty. Udostępnienie EDM będzie możliwe jedynie za zgodą usługobiorcy, którego dokumentacja dotyczy.

Świadczenie zdrowotne - świadczenie opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 5 pkt 34 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Projekt Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 "Dotacje na innowacje" "Inwestujemy w Waszą przyszłość"