Współpraca ze środowiskiem medycznym
2012-06-04

W ramach realizacji Projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) prowadzona jest współpraca ze środowiskiem medycznym.

Pracownicy medyczni stanowią wyjątkowo istotną grupę interesariuszy w Projekcie P1. Obecnie współpraca polega między innymi na bezpośrednich konsultacjach oraz zachęcaniu pracowników medycznych do zaangażowania na rzecz sprawnego wdrażania Systemu P1. Z perspektywy lekarzy - dla ich praktyki wyjątkowo istotna jest dokumentacja wytwarzana bezpośrednio w relacji z pacjentem. W związku z tym, CSIOZ kładzie szczególny nacisk na promocję i rozwój elektronicznej dokumentacji medycznej wśród lekarzy i pozostałych pracowników medycznych.
 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia współpracuje z przedstawicielami różnych grup zawodowych pracowników medycznych. 5 kwietnia b.r. w CSIOZ powołana została Rada e-Zdrowia w pielęgniarstwie. Rada będzie współdziałała z CSIOZ w zakresie projektów z zakresu e-Zdrowia, w tym realizowanych przez Centrum projektów: P1 oraz P2. Jednym z zadań Rady będzie także przedstawianie rekomendacji dla działań o charakterze edukacyjnym oraz informacyjno-promocyjnym kierowanych do środowiska pielęgniarskiego.

 

Koordynatorem ds. współpracy ze środowiskiem medycznym jest dr n. med. Konstanty Radziwiłł.
e-mail: k.radziwill@hipokrates.org

Projekt Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 "Dotacje na innowacje" "Inwestujemy w Waszą przyszłość"