Współpraca międzynarodowa
2013-05-13

Do 2012 r. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zaangażowane było w realizację projektu CLEAR. Obecnie Centrum uczestniczy w pracach w ramach dwóch istotnych dla rozwoju e-Zdrowia projektów europejskich: TRANSFoRm oraz epSOS.

Translational Research and Patient Safety in Europe (TRANSFoRm)

TRANSFoRm

 

W dniu 1 grudnia 2011 r. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przystąpiło do projektu TRANSFoRm na podstawie odpowiedniego aneksu do umowy podpisanego pomiędzy CSIOZ, King’s College London i Komisją Europejską. Centrum jest jednym z 23 realizatorów projektu, wraz ze znanymi uniwersytetami i instytutami z całej Europy. Ten pięcioletni projekt jest aktualnie realizowany przez konsorcjum europejskich instytucji i czołowych uczelni UE pod przewodnictwem King’s College London – ze strony Polski w projekcie oprócz Centrum weźmie również udział Politechnika Wrocławska. 
 

Celem projektu jest budowa rozproszonej platformy integrującej systemy kliniczne i badawcze, aby w oparciu o zanonimizowane dane ze zdarzeń medycznych móc korzystać z systemów wspomagania decyzji (Decision Support System). Dzięki projektowi możliwy będzie rozwój metod prowadzenia badań klinicznych w Europie. Rezultatem projektu ma być poprawa zarówno bezpieczeństwa pacjenta jak i zmniejszenie błędów diagnostycznych, terapeutycznych poprzez wykorzystanie zgromadzonych danych medycznych w EHR w wielu krajach w Europie.
Projekt jest finansowany w ramach 7-go Programu Ramowego Unii Europejskiej i trwa do sierpnia 2015 r. Obecnie projekt jest w trakcie drugiego roku jego realizacji.
 

Więcej informacji na temat TRANSFoRm: www.transformproject.eu
  

Smart Open Services for European Patients        (epSOS)

epsos

 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia uczestniczy w europejskim projekcie epSOS  w roli obserwatora. W projekcie tym Polska reprezentowana jest także przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Instytut Logistyki i Magazynowania. Uczestnikami projektu są różne instytucje związane z ochroną zdrowia pochodzące z 26 państw europejskich. Przystąpienie do projektu epSOS ma strategiczne znaczenie dla Polski, która uzyska możliwość skorzystania z doświadczeń zdobytych podczas procesu informatyzacji ochrony zdrowia w innych krajach Unii Europejskiej.
epSOS jest głównym projektem europejskim w zakresie wymiany informacji transgranicznej w ochronie zdrowia.
Celem projektu jest stworzenie mechanizmów, które pozwolą na wymianę danych medycznych o pacjentach pomiędzy krajami Europy. W efekcie nastąpi poprawa jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej dla obywateli podróżujących po Europie. Dzięki rozwojowi infrastruktury teleinformatycznej możliwy będzie bezpieczny dostęp do informacji o pacjencie w ramach europejskich systemów opieki zdrowotnej. Rozwiązania teleinformatyczne zapewnią bezpieczny dostęp do informacji o zdrowiu pacjenta, w szczególności historii choroby pacjenta i elektronicznych recept dostępnych pomiędzy systemami opieki zdrowotnej poszczególnych krajów członkowskich.

Projekt rozpoczął się w 2008 r. i potrwa do 31 grudnia 2013 r. 

Więcej informacji na temat epSOS na stronie Ministerstwa Zdrowia.
Strona projektu: www.epsos.eu
 

Clinical Leading Environment for the Assessment and validation of Rehabilitation Protocols in home care (CLEAR)

CLEAR

 

W latach 2008-2012 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia wraz z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym uczestniczyło jako członek konsorcjum w realizacji projektu Clinical Leading Environment for the Assessment and validation of Rehabilitation Protocols in home care (CLEAR). Projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP). Oprócz strony polskiej w konsorcjum uczestniczyły instytucje z Włoch, Holandii oraz Hiszpanii.

Celem projektu była weryfikacja skuteczności platformy Habilis służącej do telerehabilitacji. W ramach projektu centra kliniczne w krajach zaangażowanych w projekt przeprowadzały ścieżki kliniczne w zakresie rehabilitacji, a następnie instytucje audytorskie z tych krajów (w tym Centrum oraz np. włoska agencja rządowa odpowiedzialna m.in. za ocenę technologii medycznej) przeprowadzały analizę na zasadach zbliżonych do oceny technologii medycznej (Health Technology Assessement). Przeprowadzona z udziałem Centrum analiza HTA była jedną z największych przeprowadzonych analiz w zakresie telerehabilitacji w Unii Europejskiej. W toku analizy badano kwestie takie jak skuteczność medyczna, zgodność z przepisami prawa, łatwość użytkowania czy potencjalna oszczędność kosztowa.

Projekt zakończył się sukcesem. W dniu 19 kwietnia 2012 Komisja Europejska zaakceptowała ostatecznie produkty projektu. Przeprowadzone ścieżki kliniczne jasno wskazały, że jeśli chodzi o skuteczność pod względem medycznym telerehabilitacja daje co najmniej takie same rezultaty jak rehabilitacja tradycyjna. Oprócz skuteczności medycznej należy podkreślić, że zastosowanie telerehabilitacji może generować istotne oszczędności w procesie udzielania świadczenia, a także zwiększyć dostępność do tego typu świadczeń. Wyniki jasno wskazują, że pacjenci mogą osiągnąć bardzo dobre wyniki kliniczne bez wychodzenia z domu, ćwicząc w dogodnym dla nich miejscu przy zdalnym nadzorze rehabilitanta.

Więcej informacji dotyczących projektu CLEAR znaleźć można na stronie: www.habiliseurope.eu 

 

Projekt Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 "Dotacje na innowacje" "Inwestujemy w Waszą przyszłość"