Powiązane projekty krajowe
2012-05-10

Projekt „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" (P1) znajduje się na „Liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013” w ramach VII osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji”.

Jednym z głównych celów osi VII stanowi poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych administracji publicznej oraz usług publicznych w formie cyfrowej dla obywateli i przedsiębiorców.

Projekt jest zgodny z priorytetami zawartymi w Planie Informatyzacji Państwa tj.:
 

 • przekształcenie Polski w państwo nowoczesne i przyjazne dla obywateli i podmiotów gospodarczych;
 • racjonalizacja wydatków administracji publicznej związanych z jej informatyzacją i z rozwojem społeczeństwa informacyjnego;
 • neutralność technologiczna rozwiązań informatycznych wykorzystywanych w procesie informatyzacji administracji publicznej.

Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w administracji publicznej pozwoli zwiększyć efektywność prowadzonych przez nią działań, zdolność prognozowania i planowania, a także obniżyć koszty realizacji zadań administracji publicznej.

Wzajemne wykorzystanie usług wdrażanych w poszczególnych projektach 7 Osi PO IG jest rozwiązaniem optymalnym, gdyż sprzyja efektywnemu wykorzystaniu środków przeznaczonych na realizację Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – eliminując ryzyko wielokrotnej realizacji tych samych zadań przez różnych Beneficjentów.Należy pamiętać, że rozwiązanie to niesie za sobą konieczność zapewnienia wysokiego poziomu współpracy między Beneficjentami a także aktywnej roli instytucji koordynujących wdrażanie programu. W szczególności wiąże się to z koniecznością zapewnienia pełnej komunikacji między systemami wdrażanymi w ramach poszczególnych projektów, zarówno na poziomie technicznym, jak i usługowym.

Projekt P1 jest zgodny z pozostałymi projektami wspieranymi w ramach PO IG w ramach listy projektów indywidualnych. W szczególności, Projekt jest komplementarny z następującymi projektami realizowanymi na skalę ogólnokrajową.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej  

ePUAP


Powiązanie z Projektem P1 w zakresie dostępu do rejestrów centralnych.


Beneficjent projektu
Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 


Opis projektu
Projekt ePUAP2, ma na celu rozbudowę funkcjonalności platformy ePUAP oraz zwiększenie wachlarza usług świadczonych elektronicznie. Projekt dotyczy budowy portalu internetowego stanowiącego podstawę do udostępniania usług elektronicznych przez administrację publiczną. System będzie pełnił funkcję "koordynującą", zapewni możliwość udostępniania usług publicznych przez małe jednostki administracji (np. samorządy) poprzez wykorzystanie gotowych formularzy. Portal będzie udostępniać swoje usługi zarówno przedsiębiorcom, jak i obywatelom oraz będzie w pełni transakcyjny, zapewniając wielostronną komunikację i przepływ informacji. Z platformą ePUAP można kontaktować się z dowolnego miejsca (dom, praca, podróż) i w dowolnym czasie (weekend, noc, wakacje) – sprawy urzędowe można załatwiać przebywając nawet poza granicami Polski.

Projekt ePUAP2 figuruje jako projekt ponadsektorowy w Planie Informatyzacji Państwa na lata 2007 - 2013 pod nr 2 i jest kontynuacją projektu „Budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP” realizowanego w ramach SPO WKP.

Usługi świadczone na rzecz innych systemów 7 osi PO IG 

 1. Usługi bezpieczeństwa platformy ePUAP 
 2. Usługi komunikacyjne ePUAP (broker)
 3. Dostęp do rejestrów centralnych
 4. Usługa wsparcia Profilu Zaufanego


Więcej na temat projektu na stronie beneficjenta: http://www.cpi.mswia.gov.pl/portal/cpi/46/193/ePUAP2.html 
 
 

Geoportal2                                                                       

Geoportal

Powiązanie z Projektem P1 w zakresie usług mapowych.


Beneficjent projektu
Główny Urząd Geodezji i Kartografii


Opis projektu 

Projekt dotyczy kontynuacji rozbudowy systemu Geoportal, utworzonego w ramach SPO WKP. Projekt będzie realizował ideę powszechnego dostępu i stosowania informacji przestrzennej na terenie Polski (elektroniczne archiwum państwowe zasobu geodezyjnego i kartograficznego: bazy danych i mapy). Realizowane będą usługi wyszukiwania zbiorów danych przestrzennych, ich przeglądania, pobierania, etc. W wyniku projektu powstanie repozytorium cyfrowej informacji katastralnej i geograficznej (geoprzestrzennej) o charakterze portalowym. Usługi infrastruktury informacji przestrzennej będą dostępne nie tylko dla wybranych jednostek administracji rządowej i samorządowej, które tworzą lub utrzymują rejestry, ale również dla osób fizycznych i prawnych, a także innych jednostek organizacyjnych. Infrastruktura Informacji Przestrzennej, wspomagająca zrównoważony rozwój kraju oraz ochronę środowiska będzie częścią infrastruktury informacji przestrzennej w Unii Europejskiej.


Usługi świadczone na rzecz innych systemów 7 osi PO IG

 1. Usługi mapowe
 2. Usługi mapowe (broker)

Na powyższe usługi składają się grupy usług:

 

 • dostępu do danych przestrzennych
 • zarządzania danymi
 • zarządzania i monitorowania infrastruktury

 

Więcej na temat projektu na stronie beneficjenta: http://www.gugik.gov.pl/projekty/geoportal-2 

 

System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP) 


SISP

Powiązanie z Projektem P1 w zakresie udostępniania danych z rejestru TERYT.


Beneficjent projektu
 
Główny Urząd Statystyczny


Opis projektu
 
Projekt dotyczy przebudowy systemu informatycznego Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie prowadzonych klasyfikacji i nomenklatur, rejestru podziału terytorialnego kraju TERYT, rejestru podmiotów gospodarki narodowej REGON. Realizacja projektu SISP ma umożliwić unowocześnienie istniejącego systemu informacyjnego polskiej statystyki, aby wzrosła jej rola jako istotnego elementu infrastruktury informacyjnej państwa, zapewniającego podmiotom życia społeczno-gospodarczego oraz obywatelom łatwiejszy i szerszy, bezpośredni dostęp do informacji statystycznych, standardów informacyjnych oraz możliwość wywiązywania się z obowiązków sprawozdawczych w formie elektronicznej.
Projekt istotny dla badań i opisu procesów gospodarczych i społecznych na terytorium RP, określania właściwości miejscowej organów administracji publicznej, udostępniania wyników badań statystycznych na terenie UE (odpowiednie kanały komunikacyjne dla jednostek krajowych i wspólnotowych). W wyniku realizacji projektu obowiązki sprawozdawcze podmiotów zostaną zastąpione z formy tradycyjnej na rzecz komunikacji elektronicznej. Zadanie figuruje w Planie Informatyzacji Państwa na lata 2007 - 2013 jako projekt sektorowy pod nr 20.
 
Uzupełnienie merytoryczne projektu sektorowego „System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP) będzie stanowić projekt System Informacyjny Statystyki Publicznej-2 (SISP-2).


Usługi świadczone na rzecz innych systemów 7 osi PO IG

 1. Udostępnianie danych z rejestru REGON
 2. Udostępnianie danych z rejestru TERYT


Więcej na temat projektu na stronie beneficjenta: http://www.stat.gov.pl/cois/sisp.htm 
 

 

Projekt Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 "Dotacje na innowacje" "Inwestujemy w Waszą przyszłość"