Inne projekty CSIOZ
2012-05-28

Projekt P1 jest powiązany bezpośrednio z dwoma innymi przedsięwzięciami realizowanymi w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w ramach Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia (PIOZ):

Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych (P2)

Powiązanie z Projektem P1 w zakresie udostępniania danych z rejestrów medycznych

Opis projektu
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 Priorytet VII Społeczeństwo Informacyjne - Budowa elektronicznej administracji "Dotacje na Innowacje" - "Inwestujemy w Waszą przyszłość".
Głównym celem projektu jest budowa platformy informatycznej umożliwiającej integrację i udostępnianie przedsiębiorcom w sektorze ochrony zdrowia usług z zakresu e-administracji.
Cel główny Projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację celu szczegółowego, którym jest Upowszechnienie elektronicznej komunikacji w obszarze sektora ochrony zdrowia między przedsiębiorstwami a podmiotami publicznymi.
W ramach Projektu P2 opracowane zostaną:

  1. Platforma Wymiany Dokumentów - umożliwi szybką i niezawodną wymianę dokumentów elektronicznych. Pozwoli jednostkom administracji publicznej na uzyskanie szybkiego i łatwego dostępu do danych rejestrowych. W skład Platformy wchodzi Archiwum elektroniczne, które umożliwi przechowywanie i długoterminową archiwizację dokumentów w postaci elektronicznej. Archiwum to spełniać będzie wymogi prawne regulujące zasady postępowania z dokumentacją;
  2. System Administracji – jest niezbędny do sprawnego zarządzania i administrowania Platformą Wymiany Dokumentów. Pozwoli na wykonywanie czynności administracyjnych z jednego miejsca. Ponadto funkcjonalności Systemu Administracji w zakresie uwierzytelniania użytkowników będą wykorzystywane na potrzeby całego systemu SIOZ (w tym P1).
  3. Architektura referencyjna rejestru medycznego oraz specyfikacja jednolitego zestawu usług rejestrów podmiotowych - określać będzie zestaw wymagań dla medycznego rejestru podmiotowego. Opracowanie architektury rejestru pozwoli na określenie wymagań dla rejestrów, które usprawnią proces ich dostosowywania i zapewnią spójność dostosowywanych rejestrów z wymaganiami. Specyfikacja jednolitego zestawu usług rejestrów podmiotowych będzie zawierać specyfikację usług, które po dostosowaniu rejestrów, umożliwią systemom zewnętrznym, w szczególności systemowi SIOZ dostęp do danych zawartych w rejestrach podmiotowych, w tym ich przeszukiwanie, aktualizację i synchronizację. Ponadto, specyfikacja jednolitego zestawu usług pozwoli na określenie wymagań dotyczących wymiany danych pomiędzy rejestrami podmiotowymi w ochronie zdrowia w celu zapewnienia ich interoperacyjnosci;

W oparciu o powyższe produkty Projektu P2, planowane są dalsze prace mające na celu dostosowanie podmiotowych rejestrów medycznych do opracowanej architektury referencyjnej i Platformy Wymiany Dokumentów.
W ramach projektu P2 zostaną opracowane elementy podsystemu zarządzania zabezpieczeniami i prywatnością realizujące usługi zarządzania tożsamością, uwierzytelniania użytkowników, kontroli dostępu oraz składania i weryfikowania podpisów elektronicznych.


Korzyści Projektu P2:

  •    umożliwienie elektronicznej rejestracji i aktualizacji danych rejestrowych,
  •    umożliwienie pobierania wypisów i zaświadczeń drogą elektroniczną,
  •    elektroniczne przechowywanie dokumentów,
  •    umożliwienie administracji publicznej pobierania danych rejestrowych ,
  •    upowszechnienie wykorzystania podpisu elektronicznego.


Usługi świadczone na rzecz innych systemów 7 osi PO IG
Udostępnianie informacji o podmiotach służby zdrowia.


Więcej na portalu informacyjnym Projektu P2: http://www.p2.csioz.gov.pl/

Elektroniczna platforma konsultacyjnych usług telemedycznych Ministerstwa Zdrowia, NFZ oraz sieci szpitali wysokospecjalistycznych (P5)

Projekt znajduje się na liście rezerwowej projektów zgłaszanych do realizacji w ramach 7 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013


Opis projektu

W ramach Projektu P5 zostanie utworzona Platforma Konsultacyjnych Usług Telemedycznych, której rolą będzie ułatwienie wymiany wiedzy z różnych dziedzin i specjalności medycznych w zakresie konsultacji trudnych przypadków medycznych. W ramach Platformy udostępnione zostaną uniwersalne usługi i narzędzia informatyczne, m.in. tele – oraz wideokonferencje, formularze kontaktowe itp. umożliwiające prowadzenie zdalnych konsultacji lekarz-lekarz (bez konieczności fizycznego kontaktu z personelem medycznym) oraz zdalne diagnozowanie trudnych przypadków medycznych z dziedzin specjalistycznych, takich jak kardiologia, chirurgia, patologia, onkologia.
 

Dzięki usługom i narzędziom dostępnym w ramach Platformy, umożliwiającym prowadzenie konsultacji lekarz-lekarz, możliwe będzie usprawnienie procesu diagnozowania przyczyn oraz podjęcie skutecznych decyzji o sposobie leczenia. Będzie to sprzyjać szybszemu i skuteczniejszemu procesowi przywracania pacjenta do zdrowia. Usprawnienie organizacji opieki nad pacjentem będzie także możliwe dzięki wykorzystaniu funkcjonalności Platformy w zakresie prowadzenia zdalnych konsultacji lekarz-pacjent.


Planowany termin realizacji projektu – 2012 -2014.
 

Projekt Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 "Dotacje na innowacje" "Inwestujemy w Waszą przyszłość"