Zaktualizowane wytyczne i rekomendacje w zakresie bezpiecznego przetwarzania EDM
2014-04-28

 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia udostępnia zaktualizowane po konsultacjach publicznych wytyczne i rekomendacje dla usługodawców w zakresie budowania i stosowania systemu bezpiecznego przetwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej. 

 

Wyniki konsultacji dotyczących klasyfikacji Elektronicznej Dokumentacji Medycznej
2013-02-22

Poniższa rekomendacja zawiera proponowane podejście do prac nad klasyfikacją Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, która była przedmiotem otwartych konsultacji prowadzonych w CSIOZ od czerwca 2012 roku.

Otwarte konsultacje w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej
2012-06-06

W siedzibie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w dniach 26 lub 29 czerwca w godzinach 10:30-16:00 planowane są jednodniowe konsultacje mające na celu prezentację aktualnego stanu prac nad opracowywaną rekomendacją w zakresie wytwarzania i klasyfikacji dokumentacji elektronicznej oraz rekomendacją opisu i oznakowania papierowej dokumentacji medycznej podlegającej procesowi cyfryzacji do postaci elektronicznej (wybór terminu nastąpi na podstawie zadeklarowanych preferencji). Przyjęte założenia wymagają potwierdzenia z szerokim gronem interesariuszy ich słuszności oraz podążania we właściwym kierunku przy tworzeniu reguł klasyfikacji. Rekomendacja umożliwi doprecyzowanie zasad wytwarzania i gromadzenia dokumentacji medycznej w sposób zapewniający właściwe jej udostępnianie przez usługodawców w tym do Systemu P1.

Uaktualniony Projekt Rekomendacji Elektronicznej Dokumentacji Medycznej
2012-06-28
Projekt Rekomendacji Elektronicznej Dokumentacji Medycznej
2012-07-12

Dokument stanowiący podstawę do konsultacji otwartych prowadzonych w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w dniach 26 i 29 czerwca 2012 roku. Zgłoszeni uczestnicy proszeni są o zapoznanie się z treścią dokumentów i przesłanie swoich opinii na temat treści dokumentu przed przystąpieniem do konsultacji. Termin zgłaszania uwag przez uczestników konsultacji to 22 czerwca 2012 r. Korespondencję prosimy kierować na adres: koordynator@csioz.gov.pl

Projekt Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 "Dotacje na innowacje" "Inwestujemy w Waszą przyszłość"