ZASADY PROWADZENIA KONSULTACJI REKOMENDACJI
2012-06-06
Proponowane rekomendacje będą publikowane na Portalu informacyjnym Projektu P1 w obszarze „Współpraca z systemem”-> "Konsultacje interoperacyjności".

Prawo udziału w konsultacjach przysługuje wszystkim interesariuszom Projektu P1. Konsultacje mogą przybierać formę konferencji, warsztatów oraz spotkań tematycznych. Konsultacje prowadzone będą  za pośrednictwem Portalu informacyjnego Projektu P1, strony Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (http://www.csioz.gov.pl/ ) oraz poprzez pocztę elektoroniczną.


Proponowane rekomendacje są przedstawiane na Portalu Projektu P1 w celu poddania ich oceny przez wszystkich interesariuszy i jednoczesnym wypracowaniu propozycji kompromisowych rozwiązań.


Wyniki, podsumowania oraz wnioski z przeprowadzonych konsultacji będą publikowane na Portalu informacyjnym P1.  Rekomendacje, które przejdą pomyślnie proces konsultacji oraz zostaną zatwierdzone przez dyrekcję CSIOZ, zyskują status rekomendowanych standardów i będą publikowane w obszarze „Współpraca z systemem”.


Zgłoszenia, uwagi i zapytania należy kierować pod adres koordynator@csioz.gov.pl

Projekt Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 "Dotacje na innowacje" "Inwestujemy w Waszą przyszłość"