Współpraca z Systemem P1
2012-05-16

Jak powiedział Arystoteles, całość jest większa od sumy części, część jest większa od ułamka całości. Zdanie to może doskonale oddawać obraz systemu, jako pewnej spójnej całości, działającej jak jeden symbiotyczny organizm, w którym wartością jest synergia połączonych składników. Aby możliwe było stworzenie spójnej całości, konieczne jest naszkicowanie ram, w których poszczególne składniki mają funkcjonować, rozwijać się, współdziałać. Takimi ramami wyznaczonymi dla poszczególnych jednostek Systemu Informacyjnego Ochrony Zdrowia są między innymi standardy.

Standardy takie jak zdefiniowane i określone komunikaty, słowniki, interfejsy umożliwią współdziałanie systemów informatycznych oraz umożliwią bezpieczną wymianę danych oraz wspólne ich pojmowanie.

Obszar Współpraca systemów ma stanowić swego rodzaju repozytorium standardów i wiedzy o tym jak współdziałać z systemem P1.
 

Projekt Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 "Dotacje na innowacje" "Inwestujemy w Waszą przyszłość"