Kontekst prawny wyznaczający ramy Projektu P1
2012-07-27

Ochrona zdrowia jest jednym z kluczowych elementów polityki państwa. Wpływa, zarówno pośrednio jak i bezpośrednio, na różne dziedziny życia społecznego oraz gospodarczego.

Od początku reformy systemu ochrony zdrowia, która miała miejsce w 1999 r., prawo ochrony zdrowia stało się jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi prawa, regulującą wszelkie przejawy działalności, zarówno w sferze publicznej jak i prywatnej, mające wpływ na realizację zadań państwa w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli.

 

Charakterystyczną cechą polskiego systemu prawnego w zakresie ochrony zdrowia, jest wielość i złożoność aktów prawnych regulujących zasady funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. W tym kontekście wymienić można szereg ustaw stanowiących o otoczeniu prawnym Projektu P1, mającym wpływ na jego realizację oraz zakładane przez niego rezultaty końcowe.

 

Ponadto, istotnym czynnikiem w kontekście realizacji Projektu P1 jest strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, która wyznacza kierunki rozwoju dla odpowiedniej infrastruktury dostępu do usług drogą elektroniczną dla obywateli oraz przedsiębiorców czy też rozwoju zasobów cyfrowych.

 

Kluczowy dokument prawny, na podstawie którego realizowany jest Projekt P1 to ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657, z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi. Definiuje ona w szczególności „Elektroniczną Platformę Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (P1), wraz z szeregiem systemów informatycznych oraz rejestrów funkcjonujących w obrębie systemów informacji w ochronie zdrowia. Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia jest dokumentem, który doprecyzowuje przepisy Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.), będącym pierwotnie wyznacznikiem na gruncie prawnym zasad i kierunków przebudowy istniejącej infrastruktury informacyjnej w obszarze ochrony zdrowia.

 

Innymi aktami prawnymi, do których odnosi się Projekt P1 podczas jego realizacji to:

 

 • Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi
 • Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera ( t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 531, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t. j.: Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 159, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 124)
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375)
 • Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (t. j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 264)
 • Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. Nr 82, poz. 451, z późn. zm.)

 

Projekt Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 "Dotacje na innowacje" "Inwestujemy w Waszą przyszłość"