Realizacja Projektu
2014-12-04

Realizacja Projektu P1 ma na celu utworzenie rozwiązań informatycznych, które umożliwią gromadzenie i przetwarzane wiarygodnych danych o zdarzeniach medycznych. Dane te będą mogły być dalej wykorzystywane w istotny sposób do celów profilaktyki i leczenia pacjenta, planowania opieki zdrowotnej i zarządzania kryzysowego.

W celu uzyskania właściwego horyzontu planowania i budowy realistycznych planów realizacji Projektu P1 z udziałem Wykonawców, przyjęto podział na 4 etapy zarządcze i przyporządkowano do nich produkty:

 

 • Etap V – przeznaczony na organizację pracy, wdrożenie Wykonawców Projektu P1, wypracowanie i przyjęcie spójnego podejścia do realizacji wybranych aspektów analizy, projektowania i wytwarzania oraz obejmujący prace związane z określeniem architektury systemu,
 • Etap VI – którego prace muszą zakończyć się uruchomieniem systemu w zakresie zapewniającym funkcjonalność obsługi Recept, Zapisów na Wizyty, Zwolnień i Skierowań,
 • Etap VII – którego prace muszą zakończyć się uruchomieniem systemu w zakresie obsługi świadczeń zdrowotnych w lecznictwie otwartym i zamkniętym,
 • Etap VIII – którego prace muszą zakończyć się uruchomieniem systemu w zakresie obejmującym sprawozdawczość i monitorowanie. W etapie tym zostają również zrealizowane wszystkie inne, nieuwzględnione wcześniej wymagania definiowane przez Opis Przedmiotu Zamówienia.

 

Zakończenie Etapów VI, VII i VII związane będzie z wdrożeniem i produkcyjnym uruchomieniem usług przedstawionych poniżej. Szczególnie istotnym dla realizacji Projektu jest wdrożenie funkcjonalności w Etapie VII, które powiązane jest z wejściem w życie przepisów ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia wprowadzającym w tym czasie obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

 

Zgodnie z przyjętą formułą, Projekt realizowany będzie na podstawie następujących postępowań przetargowych:

 

 

Dla przyjętego podziału implementacji systemów i usług Platformy P1 wyszczególnione zostały podsystemy, które w całości pokrywają obszary funkcjonalne Systemu P1.


Część I obejmuje udostępnienie usług dla podsystemów:

 • Szyna Usług (SU)
 • System Administracji – Administracja (SA-Ad)
 • System Administracji – Zabezpieczenia i Prywatność (SA-ZiP)
 • System Administracji – Audyt (SA-Au)

 Część II obejmuje udostępnienie usług dla podsystemów:

 • Platforma Dostępowa (PD)
 • Platforma Publikacyjna (PP)
 • Internetowe Konto Pacjenta (IKP)
 • Aplikacje Usługodawców i Aptek (AUiA)
 • Aplikacje Płatników (AP)
 • Aplikacje Innych Podmiotów (AIP)

 

Część III obejmuje udostępnienie usług dla podsystemów:

 • System Gromadzenia Danych Medycznych – Zdarzenia Medyczne (SGDM-ZM)
 • System Gromadzenia Danych Medycznych – Recepty (SGDM-R)
 • System Gromadzenia Danych Medycznych – Skierowania i Zwolnienia (SGDM-SiZ)
 • System Gromadzenia Danych Medycznych – Osobista Dokumentacja Medyczna (SGDM-ODM)
 • System Obsługi Rejestrów – Zarządzanie Danymi Podstawowymi (SOR-ZDP)
 • System Obsługi Rejestrów – Rejestry (SOR-R)
 • System Obsługi Rejestrów – Słowniki (SOR-S)
 • System Wspomagania Rozliczeń – Wsparcie Rozliczania Usług (SWR-WRU)
 • System Wspomagania Rozliczeń – Wsparcie Refundacji Leków (SWR-WRL)
 • System Weryfikacji (SW)
 • Pomocnicza Baza Rozszerzonych Danych Medycznych (PBRDM)

 

Część IV obejmuje udostępnienie usług dla podsystemów:

 • Hurtownia Danych – Analizy, Statystyki, Raporty (HD-ASR)
 • Hurtownia Danych – Monitorowanie (HD-M)
 • System Wykrywania Nadużyć (SWN)

Część V obejmuje dostarczenie oprogramowania, licencji Infrastruktury Systemowej (IS) niezbędnych do wytworzenia i utrzymania części II, III, IV. Głównie komponenty oprócz infrastruktury sprzętowej w części piątej obejmują:

 • Oprogramowanie aplikacyjne
 • Oprogramowanie bazodanowe
 • Oprogramowanie administracyjne

 

 

Projekt Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 "Dotacje na innowacje" "Inwestujemy w Waszą przyszłość"