Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
2012-04-19

Widok interoperacyjności, pokazuje procesy po stronie Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych oraz po stronie CSIOZ (P1).

Dokumenty Projektu P1
2012-05-28

Dokumenty przetargowe (w tym Studium Wykonalności Projektu P1) związane z postępowaniem pt. „Zaprojektowanie, realizacja i nadzór gwarancyjny systemów w ramach Projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" dostępne są na stronie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Dokumenty formalne związane z realizacją Projektu P1 - „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”:

Załączniki:

Grupa Doradcza Użytkowników i Dostawców
2012-06-04

Grupa Doradcza Użytkowników oraz Grupa Doradcza Dostawców, są to zespoły powołane przez Komitet Sterujący, bezpośrednio jemu podlegające i są współodpowiedzialne za zarządzanie Projektem na poziomie strategicznym.

Grupa Doradcza Użytkowników reprezentuje interesy użytkowników P1, w szczególności odpowiada za współpracę i wymianę informacji między użytkownikami, a pozostałymi uczestnikami projektu.
Zadania, jakie stoją przed GDU to przede wszystkim:
 

 • zapewnienie, że określone potrzeby użytkowników projektu są dokładne, pełne oraz jednoznaczne.
 • Informowanie o wpływie potencjalnych zmian z punktu widzenia użytkowników projektu.
 • Monitorowanie ryzyk mogących dotknąć użytkowników projektu.
 • Wspieranie działań dotyczących komunikacji oraz promocji.
 • Zapewnienie, żeby wszelkie działania przeglądu/kontroli jakości, związane z produktami na wszystkich etapach, miały odpowiednie przedstawicielstwo ze strony użytkowników.
 • Zagwarantowanie, że procedury kontroli jakości są prawidłowo stosowane w celu zapewnienia spełnienia wymogów użytkowników przez produkty.


Grupa Doradcza Dostawców to zespół powołany w celu wsparcia Zamawiającego w realizacji prac projektowych. Zadania postawione Grupie Doradczej Dostawców obejmują:
 

 • Doradzanie w sprawie Strategii Zarządzania Jakością oraz Strategii Zarządzania Konfiguracją (zawartych w Dokumencie Inicjującym Projekt).
 • Doradzanie w sprawie wyboru strategii wytwarzania produktów, zasad projektowania i użytych metod.
 • Zagwarantowanie, że wszelkie standardy Wykonawcy i operacyjnego wykorzystania produktów określone dla projektu są przestrzegane i efektywnie stosowane.
 • Opiniowanie z perspektywy Wykonawcy potencjalnych zmian i ich wpływu na prawidłowość, kompletność i integralność produktów w odniesieniu do Opisu Produktów.
 • Monitorowanie wszelkich ryzyk w aspektach wytwórczych projektu.
 • Ocenianie, czy procedury kontroli jakości są prawidłowo stosowane tak, aby produkty spełniały stosowne wymagania.


Koordynatorem Grupy Doradczej Użytkowników i Dostawców jest dr inż. Grzegorz Bliźniuk.

e-mail: g.blizniuk@csioz.gov.pl 

 

Projekt Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 "Dotacje na innowacje" "Inwestujemy w Waszą przyszłość"