Jesteś tutaj: Strona główna :: Architektura
Architektura biznesowa Projektu P1
2012-04-23

Praktycznie każde przedsięwzięcie, które ma zakończyć się sukcesem, potrzebuje planu. Czasem planem może być po prostu harmonogram lub plan wydatków. W przypadku inicjatyw kończących się dostarczeniem produktów takim planem jest projekt techniczny. Co jednak zrobić kiedy dostarczany jest więcej niż jeden produkt? Wyobraźmy sobie, że projekt ma na celu dostarczenie nowej kolekcji mebli: krzeseł, stołu, szafek oraz regału. Jeżeli zlecimy specjalistom opracowanie trzech niezależnych projektów może się okazać, że nasze krzesła nie mieszczą się pod stół, a regał stylistyką nie odpowiada szafkom. Nie oznacza to, że projekty zostały wykonane źle. Każde z mebli może samo z siebie być estetyczne i funkcjonalne. Połączone jednak w jedno „środowisko” nie mają możliwości spełniać swojej funkcji.

Jeżeli projekt jest niewielki, prowadzi do stworzenia „namacalnych” produktów i jest realizowany przez jednego wykonawcę opisanej sytuacji można uniknąć, na przykład, sadzając wszystkich specjalistów w jednym pokoju. Jeżeli jednak podobne podejście zastosujemy w dużym projekcie informatycznym katastrofa jest gwarantowana. Co gorsza zespół może nie być świadomy, że stało się coś złego, aż do rozpoczęcia testowania produktu, lub nawet do czasu rozpoczęcia jego produkcyjnej eksploatacji.
A więc co możemy zrobić? Potrzebny jest nam „plan planów”. Coś, co opisze ogólne założenia dotyczące produktów, ich przeznaczenie, grupę odbiorców. W naszym przykładzie moglibyśmy narzucić, że meble mają być utrzymane w nowoczesnej stylistyce oraz określić założenia co do wymaganej ich wysokości.

W przypadku projektów informatycznych rolę takiego „super-planu” pełni architektura. W zależności od skomplikowania przedsięwzięcia, czasu, funduszy, akceptowalnego ryzyka i szeregu innych czynników może być ona opisana mniej lub bardziej szczegółowo. W każdym przypadku jednak wyznacza kierunek, w którym powinny rozwijać się systemy. Ułatwia to pracę inżynierom, ponieważ mogą zobaczyć środowisko, w jakim będzie funkcjonował ich system, a także kierownikom projektów oraz kadrze zarządzającej, ponieważ łatwiej mogą zidentyfikować wpływ poszczególnych systemów na dostarczane funkcjonalności.


Kolejne rozdziały niniejszego artykułu opisują architekturę biznesową, jaka została opracowana dla Projektu P1.

 

Udostępnianie informacji na temat ochrony zdrowia
2013-08-28

Łańcuch ten składa się tak naprawdę z dwóch części: pozyskiwania i udostępniania zawartości portalu edukacyjno-informacyjnego oraz obsługi katalogu usługodawców.

Udostępnienie personelowi medycznemu danych o stanie zdrowia pacjentów
2012-04-19

Ten łańcuch jest jednym z najważniejszych w architekturze P1. Pokazuje w jaki sposób i jakie dane o usługobiorcy mogą uzyskać pracownicy medyczni. Pozwoli to między innymi na przyspieszenie diagnozy w bardziej skomplikowanych przypadkach poprzez umożliwienie wymiany dokumentacji medycznej, a także zmniejszy ryzyko przepisania leków kolidujących z tym, które pacjent już przyjmuje.

Udostępnianie danych o zdarzeniach medycznych pacjentom w formie elektronicznej
2012-04-19

Funkcjonalności opisane tym łańcuchem, jak i następnym, są niejako logicznym rozwinięciem łańcucha poprzedniego. Różnica polega tylko na tym, że tym razem to usługobiorca sam, poprzez Internetowe Konto Pacjenta, uzyskuje dostęp do własnych danych.

Udostępnienie usługobiorcom elektronicznej historii chorób, wykonanych usług, recept, zwolnień lekarskich, planu szczepień, zaleceń
2012-04-19

Podobnie, jak łańcuch poprzedni, również i ten przedstawia udostępnianie informacji z perspektywy usługobiorcy.

Posiadanie autoryzowanych danych o zdarzeniach medycznych
2012-04-19

Łańcuch ten prezentuje założenie, jakie poczyniono podczas projektowania systemu. Otóż każdy usługobiorca zobowiązany będzie do potwierdzenia zdarzenia medycznego, w którym brał udział.

Umożliwienie rejestracji on-line na wizyty
2012-04-19

Umożliwienie rejestracji on-line na wizyty odbywa się przy wykorzystaniu podobnych zasobów danych, jakie użyte są podczas udostępniania katalogu usługodawców. Należy jednak zaznaczyć, że funkcjonalność ta nie jest realizowane jedynie poprzez mechanizmy P1.

Umożliwienie elektronicznej realizacji zleceń
2012-04-23

Realizacja zleceń została podzielona na dwa warianty: realizację na podstawie klucza zlecenia oraz bez jego podania. Klucz przekazywany jest usługobiorcy po rejestracji zlecenia w SIM.

Zapewnienie szybkiego dostępu do elektronicznych danych medycznych w sytuacjach nagłych
2012-04-23

Przez sytuacje nagłe należy rozumieć sytuacje zagrażające życiu lub zdrowiu pacjenta. W takich przypadkach autoryzacja dostępu do danych medycznych jest często niemożliwa, a jednocześnie właśnie wtedy są one najbardziej potrzebne. Biorąc to pod uwagę, architektura przewiduje dostęp określonym pracownikom medycznym do pewnych danych usługobiorcy bez jego autoryzacji.

Umożliwienie bieżącej analizy danych o zdarzeniach medycznych
2012-04-19

Możliwość bieżącej analizy danych sprawia, że pewne zjawiska w ochronie zdrowia, na przykład ogniska epidemii, wykrywane są o wiele szybciej. Umożliwia to sprawniejsze reagowanie, a nawet ograniczenie potencjalnego rozprzestrzeniania się zjawiska. Łatwiejsze jest również wykrywanie stałych trendów pojawiających się zarówno lokalnie, jak i w skali kraju.

Projekt Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 "Dotacje na innowacje" "Inwestujemy w Waszą przyszłość"