10 głównych korzyści dla wszystkich
2012-04-20

Główne korzyści wynikające z realizacji Projektu P1:

1. Poprawa stanu zdrowia obywateli

Rozwiązania, których wdrożenie planowane jest w ramach Projektu P1, spowodują zwiększenie świadomości zdrowotnej pacjentów poprzez umożliwienie zarządzania bazą wiedzy na temat własnego stanu zdrowia, historii chorób, zastosowanych procedurach medycznych czy przepisanych lekach. W efekcie korzystania z Systemu P1 nastąpi wzrost liczby pacjentów świadomie zaangażowanych w proces leczenia. Przewidywana jest większa samodzielność pacjenta podejmującego decyzje w oparciu o możliwość dostępu do własnych danych medycznych, w tym m.in. danych o zdarzeniach medycznych - elektronicznej historii leczenia, wykonanych usługach, skierowaniach, receptach, zwolnieniach lekarskich, planach szczepień i zaleceniach.
Spodziewana jest zwiększona wykrywalność chorób ponieważ pacjenci będą częściej uczestniczyć w badaniach profilaktycznych. W efekcie realizacji Projektu P1 spodziewana jest również poprawa stanu zdrowia społeczeństwa polskiego w stopniu zmniejszającym dystans istniejący pomiędzy Polską i średnim poziomem stanu zdrowia w Unii Europejskiej.

2. Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowia obywateli

Poprzez gromadzenie informacji medycznych w elektronicznych bazach danych, a tym samym skrócenie czasu potrzebnego na ich udostępnienie, możliwe będzie poszerzenie zdolności szybkiego, skoordynowanego reagowania na zagrożenia dla zdrowia. W wielu krajach Europy poprzez wykorzystanie zgromadzonych danych medycznych w EHR (electronic health record), nastąpiła poprawa zarówno bezpieczeństwa pacjenta, jak i zmniejszenie błędów diagnostycznych oraz terapeutycznych. Z badań prowadzonych za granicą wynika, że skuteczne wdrożenie rozwiązań z zakresu e-Zdrowia powoduje znaczną redukcję ilości przypadków błędnego podania leków – 84% po wdrożeniu rozwiązań w 6 krajach Unii Europejskiej (według Raportu Gartnera: E-Health for a Healthier Europe. 2009 r.).
System P1 wspomagać będzie również zarządzanie kryzysowe w kraju. Wiele podmiotów publicznych zaangażowanych w zarządzanie kryzysowe uzyska możliwość pozyskiwania informacji umożliwiających bieżące monitorowanie i reagowanie na zagrożenia.

 3. Poprawa jakości świadczeń zdrowotnych

Celem stworzenia Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizowania i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych jest poprawa jakości życia obywateli poprzez zapewnienie możliwie najwyższego poziomu opieki zdrowotnej i poprawę jakości obsługi pacjentów. Dzięki Platformie P1 możliwe będzie podwyższenie jakości świadczonych usług w ochronie zdrowia poprzez podniesienie jakości oraz dostępności informacji o stanie zdrowia pacjenta i jego danych medycznych. Pacjenci zyskają możliwość realizacji elektronicznych usług związanych ze świadczeniem usług medycznych. Jednym z przykładów może być tutaj elektroniczna recepta, uruchomienie której wyeliminuje wiele błędów będących skutkiem ręcznego wypisywania recepty, wspomoże lekarzy dzięki elektronicznej bazie leków oraz możliwości skorzystania z poradnika terapeutycznego, a w konsekwencji e-Recepta przełoży się na lepszą jakość obsługi pacjenta.

 4. Oszczędność czasu lekarzy i pacjentów

Docelowo z dowolnego miejsca w kraju pacjent oraz lekarz, mając dostęp do historii choroby i wyników badań, będą mogli przyspieszyć postawienie diagnozy oraz szybciej podjąć decyzję o wyborze skutecznego sposobu leczenia. Wdrożenie w ramach systemu scentralizowanych list oczekujących na wybrane świadczenia specjalistyczne spowoduje zmniejszenie średniego czasu oczekiwania w kolejce na najbardziej potrzebne usługi. Ponadto, obywatel będzie mógł regularnie otrzymywać informacje o koniecznych badaniach profilaktycznych prosto do swojej skrzynki odbiorczej w ramach Internetowego Konta Pacjenta (IKP).

5. Zwiększenie efektywności przetwarzania informacji

W Systemie P1 będzie znajdowała się informacja o zdarzeniach medycznych wszystkich obywateli Polski niezależnie od płatnika, a także obywateli Unii Europejskiej i innych krajów, którzy skorzystają z usług medycznych na terenie Polski. Usprawnienie dostępu do wiarygodnych danych medycznych spowoduje zmniejszenie kosztów ich pozyskania i udostępniania ponoszonych dotychczas przez usługodawców. Dla lekarzy oznacza to efektywniejsze wykorzystywanie informacji zebranych na wcześniejszych etapach procesu leczenia, także w innych placówkach prowadzących działalność leczniczą. Jednocześnie zwiększone możliwości analityczne związane z elektronicznym sposobem przechowywania danych pozwolą na automatyczne tworzenie sprawozdań statystycznych, a tym samym dalsze zmniejszenie obciążenia usługodawców.

6. Łatwiejsza obsługa administracyjna

Realizacja Projektu P1 to dostarczenie narzędzi umożliwiających usprawnienie procesów administracyjnych usługodawców, a tym samym zmniejszenie obciążeń dla pacjenta związanych z kontaktami z ochroną zdrowia. Dotychczasowe wykorzystanie dokumentów papierowych wiąże się z koniecznością pośredniczenia przez pacjenta w komunikacji pomiędzy różnymi podmiotami, a tym samym powoduje wiele niedogodności. Cyfryzacja tego procesu znacząco go ulepszy. Efekty te zostaną osiągnięte dzięki wdrożeniu elektronicznej dokumentacji medycznej oraz uruchomieniu elektronicznej recepty, elektronicznego zwolnienia lekarskiego i elektronicznego skierowania.

7. Interoperacyjność systemów informatycznych w ochronie zdrowia

Projekt P1 wiąże się z utworzeniem systemu wykorzystującego do komunikacji otwarte standardy oraz ogólnie przyjęte słowniki. Przy budowie Systemu P1 zostanie wykorzystane dotychczasowe doświadczenie krajów Unii Europejskiej w obszarze e-Zdrowia. Szczególnie dużą uwagę w pracach projektowych poświęca się na zapewnienie interoperacyjności, co umożliwi wymianę danych medycznych pomiędzy wszystkimi uczestnikami obszaru ochrony zdrowia, pod warunkiem wykorzystywania wymaganych standardów. W ramach Projektu zdefiniowane zostaną standardy komunikatów związanych z wymianą informacji o zdarzeniach medycznych z wykorzystaniem standardów np. HL7 i CEN13606.

8. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce

Realizacja Projektu P1 stworzy fundament do poprawy jakości i ciągłości usług świadczonych obywatelom, bezpieczeństwa danych obywateli, zwiększenia liczby e-usług oraz wpłynie na rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności. Informatyzacja ochrony zdrowia przyczyni się do rozwoju sektora elektronicznej gospodarki, co będzie sprzyjać tworzeniu nowych miejsc pracy. Realizacja tego zadania wpłynie na wzrost konkurencyjności tych sektorów gospodarki, które są związane ze społeczeństwem informacyjnym. Uruchomienie kolejnych usług publicznych za pośrednictwem Platformy P1 stanowi kontynuację długofalowej wizji rozszerzania dostępu do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

9. Wymiana informacji transgranicznej

Elektroniczne systemy opieki zdrowotnej mają współpracować ze sobą tak, aby obywatelom Unii Europejskiej zapewnić swobodę w przemieszczaniu się, przy jednoczesnym zachowaniu bezpiecznego dostępu do ich danych medycznych na terenie całej Wspólnoty. System P1 wpisuje się w sieć europejskich systemów informatycznych w sektorze ochrony zdrowia i docelowo umożliwi przekazywanie transgraniczne informacji o zdarzeniach medycznych. Wzajemna komunikacja pomiędzy systemami informatycznymi ochrony zdrowia zostanie zapewniona poprzez zastosowanie w Platformie P1 standardów HL7 oraz CEN 13606 w zakresie komunikacji. W ten sposób realizacja Projektu P1 wspiera podjęte przez Komisję Europejską inicjatywy e-Zdrowia ułatwiające pomoc medyczną dla osób podróżujących do innych krajów i mieszkających za granicą.

10. Planowanie i rozwój w ochronie zdrowia

Platforma P1 umożliwi automatyczne zbieranie danych o zdarzeniach medycznych i tworzenie statystyk, co z kolei pozwoli na monitorowanie trendów i zbieranie danych np. epidemiologicznych. Dzięki narzędziom informatycznym dane statystyczne będą aktualne i wiarygodne. W wyniku realizacji Projektu P1 administracja publiczna będzie miała możliwość przeprowadzania kompleksowych analiz statystycznych w sektorze ochrony zdrowia w oparciu o szeroki zakres danych, które powinny przyczynić się do sprawnego planowania i rozwoju obszaru e-Zdrowia w Polsce.

 

Projekt Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 "Dotacje na innowacje" "Inwestujemy w Waszą przyszłość"